Wisdom Lives in Words

賈誼的名言

惜乎,賈生,王者之佐,而不能自用其才也。
賈誼
关于服务隐私
此页面包含指向Amazon和eBay的引荐链接。 如果您使用它们进行购买,我们可能会赚取佣金。
賈生志大而量小,才有餘而識不足也。
賈誼
前事之不忘,後事之師也。
賈誼
可憐夜半虛前席,不問蒼生問鬼神。
賈誼